Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Чотирнадцятий день музично-театральної резиденції «Light & Space»

Передфінальний день музично-театральної резиденції «Light & Space», яка проходить на базі Молодіжного музичного хабу Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА, виявився, як і передбачалося, досить складним. Дві репетиції, ранкова і вечірня, з симфонічним оркестром – це навіть тим, хто вже призвичаївся до ритму передпрем’єрної пори в оперному театрі, витримати непросто. Але що поробиш – з умовами і завданнями резиденції не посперечаєшся. І чорнові ескізи, зроблені зранку, перетворилися на значно досконаліші картини увечері.

А на середину дня була запланована надзвичайно цікава дискусія – круглий стіл гостей-тьюторів і організаторів на тему «Комунікація у професійній спільноті». Сьогоднішня гостя, член ради тьюторів, оперна режисерка і кінорежисерка Оксана Юджиль (Тараненко) торкнулася надзвичайно цікавих питань – не тільки комунікації у групі постановників, а й комунікації театру з глядачами. Причому, як відзначила кураторка, за кордоном до цього питання ставляться набагато уважніше, ніж у нас. І не обмежуються стандартними рекламними формами у соцмережах та зовнішній рекламі, намагаючись вийти на максимально коротку дистанцію з глядачем. Заступник генерального директора СХІД ОПЕРА з маркетингу Ольга Євдокимова розповіла про форми роботи з глядачем у своєму театрі, про спроби зменшити дистанцію з аудиторією. На цьому шляху навіть трапилися курйози: в рамках рекламної кампанії до однієї з прем’єр спробували пограти з формою «театр в театрі», і актори від імені своїх персонажів почали скаржитися на важку долю. І глядачі, подумавши, що йдеться про них самих, дуже близько прийняли це до серця.

Загалом під час дискусії підіймалося чимало питань, але не всі можна було розвинути, бо вона затягнулася б до глибокої ночі – так, цікавість викликали протилежні погляди головного диригента СХІД ОПЕРА Дмитра Морозова та молодого режисера формації NOVA OPERA Антона Литвинова. Один відстоював «нішевість» опери як елітарного мистецтва, другий закликав до діалогу з глядачем. Звичайно, це абсолютно окрема тема, але й вона додала неординарних відтінків бесіді про комунікацію.

Своєрідний підсумок розмови підбила Оксана Юджиль (Тараненко): «Мені надзвичайно цікаво поспілкуватися з колегами, почути багато різних думок від людей, яких я дуже поважаю і ціную. В театрі, к і в кіно, є люди, які виробляють продукт, і люди, які це забезпечують. Але мені хочеться нагадати відому притчу, про людей, які будували собор. Один вважав, що кладе каміння, другий – що заробляє собі на хліб, третій – що будує храм. Але ж це притча про об’єднуючу ідею! Якщо люди в театрі будуть однодумцями – все буде добре!»

Day 14 of the music and theatre residence "Light & Space"

Pre-final day of the music and theatre residence "Light & Space", which is held on the basis of the Youth Music Hub of the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater named after M.V. Lysenko / SKHID OPERA, turned out to be, as expected, quite difficult. Two rehearsals, morning and evening, with the symphonic orchestra, is a challenge even for those who are already accustomed to the rhythm of the pre-premiere time at the opera house. But, nevertheless, rough sketches made in the morning turned into much more refined pictures in the evening.

In the middle of the day an extremely interesting discussion was planned – a round table of guest tutors and organizers on the subject of "Communication in the professional community." Today's guest, member of the board of tutors, opera director and film director Oksana Yudzhyl (Taranenko) raised extremely interesting issues – not only communication in a group of directors-producers, but also communication between the theater and the audience. Moreover, as the curator noted, this issue is treated much more carefully abroad compared in our country, not limiting themselves to standard advertising forms in social networks and outdoor advertising, but trying to be as close to the audience as possible. Olga Yevdokymova, Deputy General Director of SKHID OPERA for Marketing, spoke about the forms of communications with the audience in her theater, about the attempts to reduce the distance with the audience. Even a curious situation happened in the process: in the framework of an advertising campaign for one of the premieres, they tried to implement the concept "a theater inside a theater", and the actors began to complain about the difficult fate on behalf of their characters. And the audience, thinking that it was about the actors themselves, took it very close.

In general, many issues were raised during the discussion, but not all of them could be developed, as it would last until late at night. For instance, the opposing views of the chief conductor of SKHID OPERA Dmytro Morozov and the young director of NOVA OPERA Anton Lytvynov aroused great interest among the participants. One of them defended the "niche" of opera as an elite art, the other called for dialogue with the audience. Of course, this is a completely separate topic for discussion, but it also added interesting nuances to the conversation about communication.

A certain summary of the discussion was made by Oksana Yudzhyl (Taranenko): “I am extremely interested in communication with colleagues, hearing many different opinions from people whom I respect and appreciate very much. In theater, same as in cinema, there are people who produce a product and people who support this process. But I would like to remind a famous parable about the people who were building a cathedral. One believed that he was laying bricks, the second believed that he was earning his living, the third one – that he was building a temple. But it is a parable about a unifying idea! If people in the theater will be like-minded, everything will be fine!”