Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Фінальний день музично-театральної резиденції «Light & Space»

Ось і настав останній день музично-театральної резиденції «Light & Space». Зранку продовжилися репетиції учасників фінального світлового шоу – нагадаємо, за умовами в проєктах мали бути тільки речі, об’єднані в якихось інсталяціях, та світло, живих акторів на сцені не було.

На прес-конференції, яка передувала показу, генеральний директор-художній керівник ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА, заслужений діяч мистецтв України Олег Оріщенко відзначив, що завдяки всім учасникам резиденції, кваліфікованим тьюторам і симфонічному оркестру вдалося досягти поставленої мети. Подякувала всім їм і співкоординаторка проєкту Жанна Чепела, особливо підкресливши заслугу Українського культурного фонду, який повірив у цю ідею та допоміг її реалізувати. Також зі словами вдячності виступили тьютори Світлана Змєєва та Дмитро Морозов, головний диригент СХІД ОПЕРА, заслужений діяч мистецтв України. Від імені учасників резиденції виступив режисер, співзасновник ГО «Культурне об’єднання HRONOTOP.UA» Антон Литвинов, який надзвичайно важливою перемогою резиденції вважає створення простору для діалогу, що зробило її унікальною: «Це неоціненно – ми дуже мало можливостей маємо, щоб поспілкуватися не в проєкті, в окремому неконкурентному середовищі, і дійсно працювати разом заради спільної мети».

Квитки на світловий перформанс не продавалися, оскільки організатори вважали його робочим моментом резиденції і відвідувачів вирішено було пускати за попередньою реєстрацією – тих, кому близька тема руху світла й кольорів у просторі. Незважаючи на те, що показ був закритий, зацікавлених виявилося багато, партер був повний людей. Власне, зважаючи на велику кількість переглядів лекцій і робочих процесів резиденції, цього можна було чекати.

Надзвичайно приємно відзначити, що від перших репетицій до фінального шоу суттєво зросла майстерність учасників резиденції. Їх роботи виглядали більш зрілими та переконливими. Коментуючи результати резиденції її тьютор, художниця з освітлення Світлана Змєєва відзначила: «Кожен з учасників має своє бачення, у кожного різний досвід, і дивитися на те, як вони створювали з нуля якісь роботи, працювали в команді… Можливість діалогу, те, як він розвивався – між музикою, між баченням візуальної картинки – для мене це теж було плюсом»

Як завжди буває, у публіки виявилися свої фаворити. Комусь сподобалася струнка форма першої ж композиції – прокоф’євського Маршу з опери «Любов до трьох апельсинів» (Антон Литвинов, Карина Мозир, Ганна Альошина, Наталія Коцар), когось захопила музична й світлова динаміка фіналу 2 дії балету «Собор Паризької Богоматері» Ц. Пуні-Л. Боельмана (Свєтлєна Вадько, Карина Мозир, Ганна Альошина, Олена Пуль) або чарівна казковість створених за допомогою пісочної анімації картинок, що супроводжували Адажіо з балету «Лускунчик» П. Чайковського (Свєтлєна Вадько, Тарас Москалик, Лілія Петренко). Стильно виглядало оформлення увертюри до опери «Весілля Фігаро» (Олена Пуль, Свєтлєна Вадько, Антоній Матисік, Тарас Москалик). Розкішшю барв заворожувала сцена вакханалії з опери «Самсон і Даліла» (Лілія Петренко, Наталія Коцар, Карина Мозир, Ганна Альошина), світлою медитативністю – «Мелодія» М. Скорика (Свєтлєна Вадько, Олена Пуль, Карина Мозир, Ганна Альошина). Виструнченим і глибоким було прочитання сюїти М. Циммера з музики до к/ф «Гладіатор» (Петро Біденко), яка стала фінальним акордом резиденції. Своє захоплення мультимедійним перформансом висловили почесні гості – генеральний директор Panasonic Україна пан Кодзі Терадзіма та його заступниця Світлана Муравей. За їхнього сприяння для резиденції було надане проєкційне обладнання високого класу, в Україні ще не розповсюджене – компактний безфільтровий проєктор, який використовується в усьому світі для найяскравіших шоу та допомагає творчим колективам втілювати в життя найсміливіші задуми. А таких задумів під час проведення музично-театральної резиденції «Light & Space» було реалізовано чимало!

FINAL DAY OF THE MUSIC AND THEATER RESIDENCE “LIGHT & SPACE”

The last day of the music and theatre residence "Light & Space" has finally come. In the morning, the rehearsals of the participants of the final light show continued – let us remind that according to the terms of the competition, the projects were to include only objects combined in certain installations and lighting, but without live actors on the stage.

At the press conference that preceded the show, the Director General – Artistic Director of the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theatre named after M.V. Lysenko / SKHID OPERA, Honoured Artist of Ukraine Oleg Orishchenko noted that by joint efforts of all the participants of the residence, qualified tutors and a symphonic orchestra, the goal of the residence was achieved. The co-coordinator of the project Zhanna Chepela also thanked all of them, especially emphasizing the merit of the Ukrainian Cultural Foundation, which believed in this idea and assisted in its implementation. The tutors Svitlana Zmieieva and Dmytro Morozov, the Chief Conductor of SKHID OPERA, Honoured Worker of Arts of Ukraine, also expressed their gratitude. Anton Lytvynov, Director and co-founder of the Cultural Association HRONOTOP.UA, spoke on behalf of the participants of the residence, noting that creation of the atmosphere for dialogue was an important achievement of the residence. "It's invaluable – we have very few opportunities to communicate outside the project, in a separate non-competitive environment, and really work together for a common goal".

Tickets for the light performance were not for sale, as the organizers considered it a working moment of the residence and it was decided to invite visitors with pre-registration – mainly, specialists who are close to the subject of the movement of light and color in space. Despite the fact that the show was not for common access, the number of people interested in visiting the event was considerable and the parterre was full of people. In fact, with account of the large number of views of lectures and workshops of the residence, this could was easily expected.

It is extremely pleasant to note that from the first rehearsals to the final show the skill of the participants of the residence has significantly increased. Their works looked more mature and convincing. Commenting on the results of the residence, one of the tutors, lighting artist Svitlana Zmieieva said: “Each of the participants has their own vision, each has a different experience, and seeing how they created something from scratch, worked in a team… possibility of dialogue between music and the vision of the visual picture – for me it was also a plus”.

As it always happens, the audience had their favorites. Some liked the harmonious form of the first composition – Prokofiev's March from the opera "The Love for Three Oranges" (Anton Lytvynov, Karyna Mozyr, Hanna Alioshyna, Nataliia Kotsar), some were fascinated by the music and light dynamics of the finale of the 2nd act of the ballet "Notre Dame de Paris" by C. Pugni-L. Boelman (Svitlana Vadko, Karyna Mozyr, Hanna Alioshyna, Olena Pul) or the magical fabulousness of the pictures created with the help of sand animation, which accompanied the Adagio from the ballet "The Nutcracker" by P. Tchaikovsky (Svitlana Vadko, Taras Moskalyk, Liliia Petrenko). The overture to the opera "The Marriage of Figaro" (Olena Pul, Svitlana Vadko, Antonii Matysik, Taras Moskalyk) looked very stylish. The luxury of colors accentuated the charm of the bacchanalia scene from the opera "Samson and Delilah" (Liliia Petrenko, Nataliia Kotsar, Karyna Mozyr, Hanna Alioshyna) or the light meditation in "Melody" by M. Skoryk (Svitlana Vadko, Olena Pul, Karyna Mozyr, Hanna Alioshyna). The presented interpretation of M. Zimmer's suite from the music to the film "Gladiator" (Petro Bidenko), which became the final chord of the residence, was elegant and deep. The honoured guests of the residence, Mr. Koji Terajima, CEO of Panasonic Ukraine, and his deputy, Svitlana Muravei, expressed their admiration for the multimedia performance. With their assistance, the residence was provided with high-end projection equipment, not yet widespread in Ukraine – a compact filterless projector, which is used all around the world for the brightest shows and helps creative teams to realize their most challenging ideas. A great number of such ideas were realized in the framework of the music and theatre residence "Light & Space"!