Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Фінальна пресконференція Першої музично-театральної резиденції «Light & Space»

7 жовтня 2021 року, об 11.00, в пресцентрі «НАКИПІЛО» (вулиця Мистецтв, 14, Харків) команда Першої музично-театральної резиденції «Light & Space», що проходила на базі Молодіжного музичного хабу театру за фінансової підтримки Українського культурного фонду та інформаційної підтримки НАКИПІЛО, презентувала буклет і підбила підсумки роботи проєкту.

Спікери:

Олег Оріщенко, генеральний директор — художній керівник ДП “ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка”, заслужений діяч мистецтв України

Жанна Чепела, режисерка СХІД ОПЕРА, співкоординаторка і членкиня ради тьюторів резиденції

Олександр Лапін, соліст та художник-постановник СХІД ОПЕРА, тьютор резиденції, заслужений артист України

Проєкт Харківського національного академічного театру опери та балету / СХІД ОПЕРА «Light & Space» («Світло і простір») завершується. Сама Перша музично-театральна резиденція «Light & Space», створена для художників з освітлення, режисерів і сценографів, проходила з 20 серпня до 3 вересня 2021 року. Її завданням стало опанування учасниками резиденції нових знань у сфері цифрових технологій сценічного світла, розвинення навичок при розробці світлової партитури оперно-балетної вистави. В результаті навчання вони змогли втілити свої ідеї на сцені національного театру і зробити яскраве світлове шоу.

Втім, мультимедійним перформансом завершилася лише активна фаза проєкту, а впродовж останнього місяця працювала надзвичайно важлива складова проєкту – освітня. Оскільки матеріали роботи «Light & Space» регулярно викладалися на каналі ХНАТОБ імені М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА, вони стали доступні не тільки для безпосередніх учасників подій, а й для усіх зацікавлених. Лекції тьюторів, незважаючи на досить вузьку професійну тематику, мали велику кількість переглядів. Загалом активності резиденції отримали понад 18,5 тисяч переглядів.

Для учасників проєкту та усіх бажаючих долучитися до роботи резиденції розпочато створення спеціальної бібліотеки за фаховою спрямованістю, де вже викладені ілюстрації до лекцій, докладні фотофіксації окремих робіт, що демонструвалися під час мультимедійного перформансу, та ін. Найближчим часом туди додаватиметься література, необхідна для професійного розвитку учасників.

Окремою частиною проєкту, яка містить потужний освітній компонент, став буклет, де представлені матеріали про тьюторів резиденції, назви їхніх лекцій, а також QR-коди з посиланнями на ці лекції. І, зважаючи на велику зацікавленість аудиторії, організаторами розглядається питання про створення циклу додаткових лекцій і продовження розпочатих комунікацій, що свідчить про затребуваність і сталість проєкту.

 

FINAL PRESS CONFERENCE OF THE FIRST MUSIC AND THEATER RESIDENCE "LIGHT & SPACE"

On October 7, 2021, at 11:00, in the press center "NAKYPILO" (14 Mystetstv str., Kharkiv) the team of the First Music and Theater Residence "Light & Space", which took place at the Youth Musical Hub of the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater named after M.V. Lysenko / SKHID OPERA with the financial support of the Ukrainian Cultural Foundation and the information support of "NAKYPILO", presented the booklet dedicated to the residence and summed up the project. 

 

Speakers:

Oleg Orishchenko, Director General - Artistic Director of the State Enterprise “KhNATOB named after M.V. Lysenko”, Honoured Artist of Ukraine 

Zhanna Chepela, director of SKHID OPERA, co-coordinator and member of the board of tutors of the residence

Oleksandr Lapin, soloist and set designer of SKHID OPERA, tutor of the residence, Honoured Artist of Ukraine

 

The project of the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater / SKHID OPERA "Light & Space" is about to end. The First Music and Theater Residence "Light & Space", intended for lighting artists, directors and set designers, was held from August 20 to September 3, 2021. Its main aim was acquiring new knowledge in the sphere of digital technologies of stage lighting, developing skills of creating light scores of opera and ballet performances by the participants of the residence. As a result of their training, they were able to implement their ideas on the stage of the National Theater and create a bright light show.

However, it was only the active phase of the project that ended with a multimedia performance, but the last month was dedicated to an extremely important component of the project – educational. Since the materials of the lectures and workshops held in the framework of the Residence "Light & Space" were regularly uploaded on the channel of KhNATOB named after M.V. Lysenko / SKHID OPERA, they became available not only for direct participants of the events, but also for all interested. Lectures of the tutors of the project, despite their rather narrow professional topics, had a large number of views. In total, the activities of the residence had more than 18.5 thousand views.

This launched the beginning of creation of a special library for professional purposes, both for the project participants and all those wishing to join the work of the residence, where you can find illustrations for lectures, detailed photo recordings of individual works demonstrated during the multimedia performance, etc. Special literature necessary for professional training of the participants will be added to the library in the near future.

A separate part of the project, which contains a powerful educational component, is the booklet, featuring the materials about the tutors of the residence, titles of their lectures, as well as QR-codes with links to these lectures. With account of the great interest of the audience to the project, the organizers are considering the possibility of creating a cycle of additional lectures and continuation of the initiated communications, proving the importance and sustainability of the project.