Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Марія Волкова

Художниця з освітлення, відеопроєкцій об’єднання NOVA OPERA, дизайнерка світла. Брала участь у проєктах міжнародної співпраці – «ПАРАДОКСИ» (театр Чоконаї, Дебрецен, Угорщина, 2019), «DON JUAN», Мішкольц, Угорщина 2018) «Карнавал» (реж. Тетяна Нільсен, Konservatorietssal, Копенгаген, 2017)

Співпрацювала з об’єднанням NOVA OPERA (Київ, Україна) – «GAZ» (реж. Вірляна Ткач, міжнародна співпраця – Київ-Нью-Йорк, 2019), «Пастка Opera WOZZEK» (реж. Роман Григорів, 2017), опера-балет «АРК» (реж. Владислав Троїцький, 2017), опера-цирк «ВАВІЛОН» (реж. Владислав Троїцький, 2016) «КОРІОЛАН» (реж. Владислав Троїцький, 2015) «IYOV», реж. Владислав Троїцький, 2015); з театром «ДАХ» (Київ, Україна) – «ДАХ ... вечір» (реж. Влад Троїцький, 2013), «Захист» (реж. Влад Троїцький, 2011), «Урод» (реж. Влад Троїцький, 2011), «ЕДІП. СОБАЧА БУДКА» (реж. Влад Троїцький, 2010), «Подушник», реж. Влад Троїцький, 2010), «Мрії про загублену дорогу» (реж. Влад Троїцький, 2010); зі «Студією вулиці Фламенка» (Київ, Україна) – «Аль Андалус» (реж. Костянтин Красноухов, 2015), «Карретера» (реж. Костянтин Красноухов, 2012), іншими колективами – «Український Декамерон» (реж. Влад Троїцький,Театр на Подолі, 2018), «Мистецтво війни, шматок і любов» (пентологія, 2015), «Гамлет, Вавилонська вежа» (реж. Дмитро Костумінський, Київ, 2015) та ін.; з Національним центром театрального мистецтва Леся Курбаса – «МарЛені» (реж. Анна Александрович, 2008), «Ніч Елеонори. День» (реж. Оксана Танюк, 2008), «Авва і смерть» (реж. Євген Курман, 2008), «Хозаріанський словник, або Театральний реквієм», реж. Анна Александрович, 2007), «Курбас. Реконструкція» (2007)

Супроводжувала проєкти: екскурсії «Даха Браха», «DETACH SIMFACH» (група DETACH, Київ, 2018), український тур Джамали (2016), рекламні шоу Ferrari, США (Берлін, Німеччина, 2016), Magnus, США (Стамбул, Турція, 2016).

MARIA VOLKOVA

Lighting and video projection artist of the artistic association NOVA OPERA, lighting designer. Participated in the international collaboration projects - "PARADOXES" (Csokonai Theater, Debrecen, Hungary, 2019), "DON JUAN", Miskolc, Hungary 2018) "Carnival" (directed by Tatiana Nielsen, Konservatorietssal, Copenhagen, 2017)

Collaborated with the artistic association NOVA OPERA (Kyiv, Ukraine) – “GAZ” (directed by Virliana Tkach, international cooperation - Kyiv-New York, 2019), “Pastka Opera WOZZEK” (directed by Roman Hryhoriv, 2017), opera-ballet "ARC" (directed by Vladyslav Troitsky, 2017), opera-circus "BABYLON" (directed by Vladyslav Troitsky, 2016) "CORIOLANUS" (directed by Vladyslav Troitsky, 2015) "IYOV" (directed by Vladyslav Troitsky, 2015); with the theater "DAKH" (Kyiv, Ukraine) - "DAKH ... evening" (directed by Vlad Troitsky, 2013), "Protection" (directed by Vlad Troitsky, 2011), "Ugly" (directed by Vlad Troitsky, 2011) , "OEDIPUS. DOG BOOTH "(directed by Vlad Troitsky, 2010)," Podushnyk " (directed by Vlad Troitsky, 2010), “Dreams of a Lost Road” (directed by Vlad Troitsky, 2010); with the Flamenco Street Studio (Kyiv, Ukraine) – “Al Andalus” (directed by Kostiantyn Krasnoukhov, 2015), “Carretera” (directed by Kostiantyn Krasnoukhov, 2012), and other artistic groups – “Ukrainian Decameron” (directed by Vlad Troitsky, Podol Theater, 2018), "The Art of War, Peace and Love" (pentology, 2015), "Hamlet, the Tower of Babylon" (directed by Dmytro Kostuminsky, Kyiv, 2015), and others; with the National Center of Theatre Art named after L. Kurbas - "MarLeni" (directed by Anna Aleksandrovych, 2008), "Night of Eleonora. Day” (directed by Oksana Taniuk, 2008), “Abba and Death” (directed by Yevhen Kurman), 2008), “Khazarian Dictionary, or the Theatre Requiem” (directed by Anna Aleksandrovych, 2007), “Kurbas. Reconstruction" (2007).

Accompanied the following projects: tours of the music groups "Dakha Brakha", "DETACH SIMFACH" (DETACH group, Kyiv, 2018), the Ukrainian tour of Jamala (2016), promo shows of Ferrari, USA (Berlin, Germany, 2016), Magnus, USA (Istanbul, Turkey, 2016).