РЕЄСТРАЦІЯ >

Про нас

logo-big

Міжнародна дводенна конференція креативних індустрій

«Харків. Залізобетон. Культура: виклики, можливості, перспективи»

27-28 червня 2023 року

 

Конференція спрямована на обговорення питань:

 • Стратегія розвитку культури як складова частина стратегії розвитку України;
 • Сучасний стан речей у галузі культури в Україні;
 • Шляхи євроінтеграції, історії успіху, досвід окремих культурних інституцій і проєктів на шляху до європейської спільноти;
 • Стратегії розвитку культурних інституцій креативного сектору Харкова як частина загальнонаціонального процесу.

 

Під час конференції діятимуть наступні секції:

 • Нації – це нарації
 • Місце української культури на світовій культурні мапі
 • Стратегії розвитку українських креативних індустрій як складова частина загальної стратегії розвитку України: можливості та виклики
 • Українська перемога та післявоєнні виклики
 • Шляхи євроінтеграції. Культурна дипломатія. «Перемога – це шлях, а не кінцева точка»
 • Харків. Трансформація. Культурний кластер

 

 

Конференція спрямована на пошук способів трансформації галузі

та вирішення наступних завдань:

 • усвідомлення викликів, що постали у галузі культури і мистецтва для України;
 • місце Харкова як культурного хабу в просторі України та світу;
 • аналіз та переосмислення набутого досвіду, в тому числі під час війни;
 • пошук можливостей і способів трансформації галузі креативних індустрій через створення горизонтальних зв’язків між культурними інституціями;
 • осмислення досвіду європейських партнерів проєкту, зокрема, Литви у трансформації культурної ідентичності та набутті українцями суб’єктності, ролі креативних індустрій та шляхів їх розвитку після ментальної деокупації суспільства;
 • аналіз засобів залучення молоді до мультикультурного простору та формування у неї активної життєвої позиції через взаємодію з мистецтвом на прикладі досвіду партнера нашого проєкту Teatro del Buratto, що має багаторічний досвід у реалізації проєктів для дітей, підлітків і молоді;
 • поширення інформації про Харків та можливості креативних індустрій міста серед європейської спільноти;
 • напрацювання напрямків можливого розвитку галузі креативних індустрій України у теперішній час та по закінченні війни;
 • залучення українських культурних інституцій до міжнародних проєктів;
 • створення нових можливостей для розвитку сталих проєктів, продовження вже напрацьованих напрямків розвитку креативних індустрій.

 

Організатор: Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка / Схід ОпераПартнери: Литовський національний театр опери та балету (Вільнюс), Театро дель Буратто (Мілан), Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Проєкт реалізується у рамках Програми підтримки українських студій ім.Лисяка-Рудницького Українського інститута та Фонда «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

 


 

International two-day conference of creative industries

"Kharkiv. Reinforced Concrete Fortress. Culture: challenges, opportunities, prospects"

June 27-28, 2023

The conference is aimed at discussion of the following issues:

 • Culture development strategy as an integral part of Ukraine's development strategy;
 • Current state of affairs in the sphere of culture in Ukraine;
 • Ways of European integration, success stories, experience of specific cultural institutions and projects on the way to the European community;
 • Development strategies of cultural institutions of the creative sector of Kharkiv as part of the nationwide process.

The conference will include the following sections:

 • Nations represent own narratives
 • The place of Ukrainian culture on the world cultural map
 • Strategies for the development of the Ukrainian creative industries as an integral part of the overall development strategy of Ukraine: opportunities and challenges
 • Ukrainian victory and post-war challenges
 • Ways of European integration. Cultural diplomacy. "Victory is a path, rather than an end point"
 • Kharkiv. Transformation. Cultural cluster

The conference is aimed at finding ways of transformation of the creative industry and solving the following tasks:

 • Awareness of challenges that have arisen in the field of culture and art for Ukraine;
 • Kharkiv's place as a cultural hub in the cultural space of Ukraine and the world;
 • Analysis and rethinking of the obtained experience, including the experience gained during the war;
 • Search for opportunities and ways to transform the sphere of creative industries by creating horizontal links between cultural institutions;
 • Comprehension of the experience of the European partners of the project, in particular, Lithuania, in the transformation of cultural identity and subjectivity acquired by Ukrainians, the role of creative industries and ways of their development after the mental de-occupation of the society;
 • Analysis of means of attracting youth to the multicultural space and forming an active life position through interaction with art, on the example of experience of our project partner Teatro del Buratto, which has many years of experience in implementing projects for children, teenagers and youth;
 • Spreading of information about Kharkiv and the capabilities of the city's creative industries among the European community;
 • Development of trends for the possible development of the creative industries of Ukraine at the present time and after the end of the war;
 • Involvement of the Ukrainian cultural institutions in international projects;
 • Creation of new opportunities for the development of sustainable projects, continuation of the already available trends of development of the creative industries.pment of sustainable projects, continuation of the already available trends of development of the creative industries.

 

Конференція пройде протягом 27 та 28 червня 2023 року на базі ДП ХНАТОБ/Схід ОПЕРА (м. Харків, Україна) із залученням у форматі відеозв’язку Литовського національного театру опери та балету (м. Вільнюс, Литва) та Teatro del Buratto (м. Мілан, Італія).

У роботі конференції братимуть участь багато спікерів та представників культурних установ з різних країн світу – зокрема, лідери думок культурної спільноти України, Литви, Італії, Швеції, Нідерландів, Фінляндії, Німеччини.

Чому саме Харків має бути тим амбасадором, що артикулює: культура – це спроможність опиратися, культура – це спроможність мати свою систему координат? Тому що система координат самого міста змінилася. Сьогодні з транзитного міста ми перетворились на форпост нашої країни. Саме під час війни для багатьох стало зрозуміло, що наша культура – це наша домінанта, наша ідентичність, це те, що дає сили боротися. І водночас – це те, за що ми боремося. Тому з’являються нові сенси і у самому місті. Залізобетон – це матеріал, з якого зроблено одну з найвідоміших архітектурних пам’яток Харкова – Держпром. Але сьогодні це не тільки матеріал для зведення будівлі. Сьогодні це прояв духу містян – нас бомблять, а ми висаджуємо квіти на клумбах. Ми робимо це тому, що краса, людяність, воля, свобода бути собою – це те, що робить нас українцями.

Харків історично є одним з найважливіших українських культурних центрів, у якому століттями активно розвивалися наука, філософія, естетика, мистецтво, виникали потужні мистецькі об’єднання, створювалися нові сенси української культури в контексті розвитку пануючих світових філософсько-естетичних ідей. Протягом багатьох років саме тут формувалася українська культурна ідентичність, художні ідеї оригінально трансформувались в світлі різноманітних мистецьких течій і напрямів. І сьогодні Харків – місто, популярне серед молоді, яка приїздить отримувати знання, набувати культурного досвіду, поринати в плідну творчу атмосферу, реалізуватися у професії та в суспільстві.

Це – довга історична традиція, що йде ще від часів творчої і наукової реалізації легендарного Григорія Сковороди, непересічного європейського філософа, талановитого автора літературних текстів і музики, 300-річчя від дня народження якого Україна відзначала 2022 року.

Саме Сковорода започаткував новий світогляд, основою якого є створення екосистеми, в якій кожен має своє місце, займається тим, що він добре вміє і водночас здатний розкритися до нових форматів і способів творення та співіснування. І саме зараз цей світогляд має стати основою, на якій ми виконаємо величезне завдання, яке перед нами стоїть. Не тільки відбудувати Україну, але й трансформувати її як відкриту інклюзивну країну, що є повновладним учасником світового життя.

Сьогодні наразі всі ми усвідомили, чому культура – це важливо. Тепер, і саме зараз, нам треба зрозуміти, якою ця культура буде у майбутньому. За висловом Бенедикта Андерсона, який він сформулював у своєму творі «Уявлені спільноти»: «…нації – це нарації…». Тобто нації – це продукти суспільної уяви, а всі ми разом – це те, як ми уявляємо майбутнє. Яким створимо його у своїй уяві, таким і буде наше життя надалі. Під час війни одна з найважчих процедур для психіки – уявляти майбутнє. І тільки культура спроможна його проєктувати. Без неї це не можливо. А без цього, ми втрачаємо сенс боротьби, і та страшна ціна, яку всі ми платимо за право бути, знецінюється. Цього не можна допустити.

Основна проблема, що є наслідком багатолітньої політики знищення української культурної ідентичності – роз’єднаність культурних інституцій. Ми звикли жити в парадигмі «кожен сам по собі». Знаходячись в одному місті, культурні інституції, на відміну від людей, зазвичай дуже мало комунікують одна з одною. Через це культурні і економічні зв’язки, що могли б виникнути, так і не створюються.

Треба окремо зазначити, що міф про те, що культура – це тільки забавка, відрада і втіха, не відповідає дійсності. Навіть згідно даним статистики, один зайнятий працівник у креативних індустріях, створює 3.7 робочих місць у суміжних секторах – туризмі, видавничій справі тощо. У проєкті національної економічної стратегії 2020-2030 уряд нашої країни окреслив креативні індустрії як пріоритетні. І це дає надію, що, нарешті, культура стане потужним локомотивом, що прискорить трансформацію нашого суспільства.

В цьому проекті ми продовжуємо творчі зв’язки, що склалися під час гастрольного туру «Схід ОПЕРА: долаючи відстань», починаючи з весни минулого року. Завдяки нашому партнеру - Литовському національному театру опери та балету, що оказав велику підтримку творчому колективу Схід ОПЕРА, ми хочемо долучитися до вкрай необхідного для нас досвіду.

Досвіду Литви, що вже змогла здолати наслідки багаторічної російської окупації. Завдяки допомозі нашого партнера, ми прагнемо усвідомити ті складнощі та загрози, що чекають нас під час відновлення країни і трансформації культурної ідентичності та набутті українцями суб’єктності. Ми прагнемо побачити шляхи розвитку та роль креативних індустрій після ментальної деокупації суспільства. Спираючись на цей досвід, ми зможемо уникнути багатьох помилок. Для реалізації цього завдання, партнер нашого проєкту допоможе організувати зустріч культурної спільноти Харкова зі спільнотою креативних індустрій Литви, надаючи майданчики Литовського національного театру опери та балету для проведення спільних заходів конференції.

Ще одне важливе завдання, яке маємо намір виконати – це розбудова програми роботи з молодим поколінням українців. Без створення в Україні крос секторального простору, в якому молодь різних професій творитиме сучасну Україну, наша країна втратить найцінніший ресурс - молодь. Для того, щоб виконати це завдання ми вважаємо необхідним створити умови, при яких взаємодія між інституціями культури та освіти перейде у площину реалізації реальних проєктів.

Харківський оперний театр вже виступав з ініціативою створення такої взаємодії. За декілька місяців до початку активних бойових дій, творча команда Схід ОПЕРА запропонувала освітній та культурній спільноті Харкова реалізувати проект Крос-культурниого open air фестивалю «СКОВОРОДА '300».

Саме тому, як партнера нашого проєкту, ми запросили до участі Харківський національний педагогічний універсітет ім. Г. С. Сковороди (ХНПУ).

Ще одним партнером, який допоможе нам у створенні такої програми є італійський театр Teatro del Buratto. Цей театр, що знаходиться у Мілані, має багаторічний досвід створення креативних програм саме на перетині мистецтва і освіти. Їх досвід ми маємо намір осмислити і імплементувати деякі інструменти у роботі культурно-освітніх проєктів Харкова. Керівництво цього театру надасть можливість провести заходи конференції у своїх залах та запросить до участі у проєкті представників різних напрямків креативної індустрії Італії.

Таким чином своїм проєктом ми прагнемо створити нове культурне середовище, яке саме по собі, по принципах своєї організації буде провокувати діячів культурних індустрій на створення нових креативних проєктів, що висвітлюють нові сенси життя українців.